0
Sluiten

Zasady i warunki

Zasady i warunki

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe Holenderskiej Organizacji Thuiswinkel zostały opracowane w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Konsumentów w ramach Grupy Koordynacyjnej Konsultacji Samoregulacji (CZ) Rady Społeczno-Gospodarczej i wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Niniejsze Ogólne Warunki będą stosowane przez wszystkich członków Holenderskiej Organizacji Thuiswinkel, z wyjątkiem usług finansowych, o których mowa w ustawie o nadzorze finansowym oraz w zakresie, w jakim usługi te są nadzorowane przez Holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych.

Indeks:

Artykuł 1 - Definicje
Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 - Zastosowanie
Artykuł 4 - Oferta
Artykuł 5 - Umowa
Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia
Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia
Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Artykuł 9 - Cena
Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja
Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie
Artykuł 12 - Transakcje na czas trwania: czas trwania, anulowanie i odnowienie
Artykuł 13 - Płatność
Artykuł 14 - Procedura reklamacyjna
Artykuł 15 - Spory
Artykuł 16 - Gwarancja branżowa
Artykuł 17 - Postanowienia dodatkowe lub odmienne
Artykuł 18 - Zmiany w ogólnych warunkach Thuiswinkel

Artykuł 1 - Definicje

W tych warunkach:

Okres do namysłu: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
Konsument: osoba fizyczna niewykonująca zawodu lub działalności gospodarczej, która zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość;
Dzień: dzień kalendarzowy;
Transakcja na czas trwania: umowa zawierana na odległość dotycząca serii produktów i/lub usług, których obowiązek dostawy i/lub zakupu jest rozłożony w czasie;
Trwały nośnik danych: każdy środek, który umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji, które są do niego skierowane osobiście, w sposób umożliwiający przyszłe przeglądanie i niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji;
Prawo odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie do odstąpienia od umowy;
Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która jest członkiem holenderskiej organizacji Thuiswinkel i która oferuje produkty i/lub usługi konsumentom na odległość;
Umowa zawierana na odległość: umowa, w ramach której w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży produktów i/lub usług na odległość, do zawarcia umowy włącznie, wykorzystywana jest jedna lub więcej technik porozumiewania się na odległość;
Technika porozumiewania się na odległość: oznacza możliwość zawarcia umowy bez jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu;

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Nazwa przedsiębiorcy: CarCosmetics B.V.

Adres Laagsteen 17
4815 PH Breda

Adres Laagsteen 17
4815 PH Breda
Numer telefonu: 076-5430808
Dostępność: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00
Adres e-mail: [email protected]

Numer Izby Handlowej: 20106159
Numer identyfikacyjny VAT: NL8107.88.536B01
Jeżeli działalność przedsiębiorcy podlega odpowiedniemu systemowi koncesjonowania: informacja o organie nadzorczym:
Jeżeli przedsiębiorca wykonuje zawód regulowany:

stowarzyszenie lub organizacja zawodowa, z którą jest związany;
tytuł zawodowy, miejsce na terenie UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym został nadany;
odniesienie do zasad zawodowych obowiązujących w Holandii oraz instrukcje, gdzie i jak można uzyskać dostęp do tych zasad zawodowych.

Artykuł 3 - Zastosowanie

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie będzie to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że z ogólnymi warunkami można zapoznać się w lokalu przedsiębiorcy oraz że zostaną one przesłane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie na żądanie konsumenta .
Jeżeli umowa na odległość jest zawierana drogą elektroniczną, w przeciwieństwie do poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, że konsument może być łatwo przechowywany na trwały nośnik danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami drogą elektroniczną oraz że zostaną one przesłane bezpłatnie na żądanie konsumenta drogą elektroniczną lub w inny sposób.
W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków handlowych obowiązują szczegółowe warunki dotyczące produktu lub usługi